Duchowy przywódca Ty-betańczyków. Urodzony w 1935 roku w północno-zachodnim Tybecie.
W roku 1937 uznany za ko-lejne wcielenie trzynastu po-przednich dalailamów.
   Na skutek zapocząt-kowanego w 1950 roku konfliktu z dyskryminują-cym Tybetańczyków rzą-dem chińskim Mao Tse-tunga, po krwawo stłumio-nym powstaniu w Lhasie, opuszcza w 1959 roku Tybet i emigruje do północ-nych Indii.
Rezyduje w Dharamsala tworząc rząd na uchodź-stwie.
   W 1989 roku otrzymuje Pokojowa Nagrodę Nobla. W roku 2000 odwiedza Polskę.

   Kapituła przyznaje order ECCE HOMO Jego Świątobliwości Dalai Lamie za nieustanne świadectwo prowadzenia walki o niepodległość Tybetu orężem dialogu, pozbawionym przemocy, w duchu tolerancji, za umiejętne łączenie trudnych i ciężkich spraw politycznych z łagodnością i lek-kością uśmiechu, za delikatne i zarazem konkretne przypominanie prawa do samostanowienia Narodów.

Copyright © ks. Roman Pawlas