Kompozytor, profesor Akademii Muzycznej w Ka-towicach. Jego bogaty do-robek kompozytorski zna-lazł miłośników na całym świecie, udowadniając, iż "muzyka łączy ludzi".
Również dziś, w czasie po-głębiających się podziałów kulturalnych, kulturowych, politycznych czy religij-nych, możliwe jest porozu-mienie i zbliżenie wszyst-kich ludzi poprzez sztukę.
   Muzyka Góreckiego, pełna witalności, żywiołów, a także spokojnego liryzmu, w naj-czystszy sposób, bez słów, kreśli w wyobraźni słuchacza wszystkie wspólne ludziom wartości, wszystkie te wartości, dzięki którym czujemy się szczęśliwi, żyjąc obok siebie: piękno, pochwałę życia, umiłowanie tradycji i nadzieję.
Łączy współczesność z jej korzeniami, gdzie język nut jest uniwer-salnym i wszechstronnym środkiem przekazu.

   Kapituła przyznaje Henrykowi Góreckiemu Order ECCE HOMO w podziękowaniu za uznaną próbę przeobrażenia codzienności w muzykę, za ewangeliczne i ekumeniczne posłania i pier-wiastki, jakie jego twórczość niesie oraz za cykl charytatywnych koncertów, które organizował i prze-prowadził.

Copyright © ks. Roman Pawlas