Henryka Krzywonos-Strycharska

  działaczka opozycyjna w PRL, motornicza Miejskiej Komuni-kacji Tramwajowej w Gdańsku, operatorka urządzeń dźwigowych w Stoczni Gdańskiej, sygnatariuszka Gdańskich Porozumień Sierpniowych 1980r.
   Kapituła nadaje Order ECCE HOMO za wieloletnią i bezkompromisową walkę o prawdę, wbrew wszelkim przeciwieństwom oraz za miłość i wielkie serce okazywane bezbronnym dzieciom.

   Opposition activist during the communist regime. She was a street-car driver for Gdansk city transport, crane operator at Gdansk dock yards. Signatory during the Gdansk August Agreements in 1980.
   Ecce Homo Chapter awards the order for long and uncompromising fight for the truth, against all adversities and for the love and big heart given to vulnerable children.

 

   
 
Abp Alfons Nossol
 

  absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. W 1962 obronił pracę doktorską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w kontynuował karierę naukową (od 1988 prof. zwyczajny). W 1977r. został biskupem diecezji opolskiej, a w 1999 arcybiskupem tytularnym.
    Uhonorowany Orderem ECCE HOMO za wyjątkowo imponującą duszpasterską aktywność szeroko wychodzącą poza ramy konfesyjne przy wielkiej wrażliwości wobec różnic narodowościowych, kulturowych, za ogromny wkład w proces pojednania polsko-niemieckiego oraz niestrudzone budowanie ekumenicznej przestrzeni, pełnej głębokiej teologicznej refleksji i wzajemnego szacunku.

   Graduate of the Higher Seminary in Nysa. In 1962 he defended his Doctorate Thesis at the Catholic University of Lublin, where he continued his academic career (professor since 1988). In 1977 he became the Bishop of the Opole Diocese and a titular archbishop in 1999.
   Awarded the Ecce Homo order for extremely impressive pastoral activity going beyond confessional frameworks with great sensivity to national, cultural differences, for the enormous contribution to the Polish-German reconciliation as well as tireless construction of the ecumenical area, full of deep theological reflection and mutual respect.

   
 
Henryk Skarżyński

  prof. dr hab. n medycznych. Pierwszy w Polsce przywrócił słuch osobie głuchej w 1992r. Organizator wczesnego wykrywania wad słuchu u noworodków i niemowląt w Polsce. Autor programu wszczepiania implantów pnia mózgu wprowadzenia implantów ucha środkowego w Polsce. Pierwszy na świecie zoperował osobę z częściową głuchotą. Autor i współautor 17 patentów.
    Order otrzymuje za poświęcenie swego życia, talentów w służbie bliźniemu, dogłębną wiedzę medyczną, by przynosić ludziom nieszczęśliwym - szczęście, poprzez polepszanie i przywracanie słuchu chorym i upośledzonym, cudowne wydobywanie ich z tępej ciszy i braku wyrazu.

   Prof. Assoc. of Medical Sciences. He was the first scientist in Poland to restore hearing to a deaf person in 1992. Organizer of the early detection of hearing defects in newborns and infants in Poland. Author of the brain stem implant, middle ear implant programme in Poland. He was the first to operate on a person with partial deafness. Author and co-author of 17 patents.
    He receives the order for the sacrifice of his life, talents in service of others, in-depth medical knowledge, to give those unhappy - fortune through improving and restoring hearing to the sick and impaired, bringing them back from the dull silence and lack of expression.

 

   
 
Wojciech Zabłocki

   szermierz (olimpijczyk), absolwent Wydziału Architektury Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, znawca architektury sportowej, prof. zwyczajny, wykładowca architektury w Instytucie Architektury Politechniki Łódzkiej, na Wydziale Architektury WSEiZ w Warszawie i Białymstoku.
    Kapituła nadaje Order ECCE HOMO za wspaniałą karierę sportową, olbrzymią charyzmę w działaniu na rzecz sportowców i sportu oraz magiczne piękno zaklęte w Jego architekturze/

   Fencer (Olimpian), Architecture graduate at the University of Mining and Metallurgy in Krakow, an expert in sports architecture, professor, lecturer of architecture at Technical University of Lodz, the Faculty of Architecture at WSEiZ in Warsaw and Bialystok.
   The Chapter awards the Ecce Homo order for outstanding sports career, enormous charisma to work for the goodwill of athletes and sport itself, and magic in the enchanted beauty of its architecture.

 
TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
 
Nadania w roku:
Copyright © ks. Roman Pawlas