Zofia Żukowska

prof. dr hab., przez 50 lat związana głównie z AWF
   Order za niestrudzone krzewienie zasad Fair Play zarówno w sporcie, jak i w życiu codziennym, kształcenie w duchu humanizmu wielu nauczycieli i trenerów.

Associate Professor, for more than 50 years tied mostly with the Academy of Physical Education.
   Order being awarded for tireless promotion of the 'Fair Play' principles in sport and everyday life, education of many teachers and trainers in the spirit of humanism.

   
 
Marek Kamiński
podróżnik, polarnik, ekolog, autor książek, fotograf, poliglota
    Order za budowanie dróg na nieprzetartych szlakach, za nieustępliwą walkę z przeciwnościami losu oraz za siłę, nadzieje i szanse dawane osobom niepełnosprawnym.

Traveler, polar explorer, ecologist, writer, photographer, polyglot.
   Order being awarded for building bridges between different spheres of life, for struggle against adversities of life and the strength, hope and opportunities given to people with disabilities.
   
 
ojciec / Father Leon Knabit
Ceniony duszpasterz, rekolekcjonista, publicysta i spowiednik.
    Order za poświęcenie życia Bogu i ludziom, za skuteczną walkę o szlachetne wartości, za etyczne nauczanie i szerzenie prawdy w czasach uprzedmiotowienia człowieka.

Respected pastor, retreat director, publicist and confessor.
   Order being awarded for sacrificing his life to God and others, effective fight for noble values, ethical teaching and spreading the truth in times of human objectification.
   
 
Jan Krenz

kompozytor, dyrygent, pianista
    Order za opisywanie świata muzyką, za kształtowanie rzeczywistości poprzez dobroć, ład i harmonię.

Composer, conductor, pianist.
   Order being awarded for describing the world with music, shaping reality through kindness, order and harmony.

   
 
Gabriel Mor

dr medycyny, założyciel pierwszego izraelskiego hospicjum Heba Campus w Tel-Awiwie.
    Order za szlachetność charakteru i obronę ludzkiej godności umierania, za niesienie nadziei oraz ulgi w bólu i cierpieniu.

Doctor of Medicine, founder of the first Israeli Hospice Heba Campus in Tel Aviv.
   Order being awarded for noble character and protection of human dignity of the dying, for bringing hope and relief from pain and suffering.

   
 
Paul Rusesabagina

wychowany w duchu protestanckim, ruandyjski przedsiębiorca
    Order za biblijne pokonywanie zła dobrem, za ogromną determinację i odwagę w ratowaniu ofiar konfliktów, wojen i podziałów między ludźmi.

Raised in the Protestant spirit, Rwandan businessman.
   Order being awarded for the biblical fight to overcome evil with good, for great determination and courage in saving the victims of conflicts, wars and divisions between people.

   
 
ks. / Rev. Andrzej Rygielski

proboszcz rzymskokatolickiej parafii w Wągrowcu.
    Order za pełne poświęcenia życie i pracę dla osób najsłab-szych i najbardziej potrzebujących, wbrew wszelkim przeci-wieństwom losu.

Roman Catholic parish priest in Wagrowiec.
   Order being awarded for a life and work of sacrifice and devotion to the weakest and most vulnerable, in spite of adversities of life.

 
TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
 
Nadania w roku:
Copyright © ks. Roman Pawlas