Maria Król

lekarz medycyny, od 20 lat Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu
   Order ECCE HOMO za budowanie dróg na nieprze-tartych szlakach, za nieustępliwą walkę z przeciwień-stwami losu oraz za siłę, nadzieję i szanse dawane osobom niepełnosprawnym.

Medical Doctor. President of the Association for Disabled Children "Step by step" in Zamosc for more than 20 years.
   ECCE HOMO order being awarded for building routes in spheres which are not strongly present, a relentless struggle with life's obstacles as well as strength, hope and opportunities given to people with disabilities.

   
 
Krzesimir Dębski
 

skrzypek, kompozytor, nauczyciel, dyrygent i lider zespołu "String Connection"
    Order ECCE HOMO za opisywanie życia muzyką, muzyczny retusz na obrazie kraju i świata, piękne kształtowanie codziennej rzeczywistości przez dobroć, ład i harmonię.

Violinist, composer, teacher, conductor and band leader of "String Connection".
   ECCE HOMO order being awarded for describing life by the means of music, musical retouch on the basis of his country and the world, beautiful shaping of everyday realities through kindness, order and harmony.

   
 
Adam Domanasiewicz

dr medycyny, specjalista chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej,
    Order ECCE HOMO za uświęcający walor pracy zawodowej będący inspiracją do czynienia dobra, niesienia nadziei, zwła-szcza tam gdzie jej nie było. Za leczenie i przywracanie spraw-ności ludziom okaleczonym przez wojny oraz przeciwności życiowe.

Dr. of medicine, a specialist in general surgery and emergency medicine.
   ECCE HOMO order being awarded for sanctifying value of work being an insipration to do good, bringing hope, especially in areas where it was not present as well as for treating and successful recovery of people maimed by war conflicts and life adversities.

   
 
Prymas senior Kardynał
Primate Senior Cardinal
Józef Glemp

    Order ECCE HOMO za poświęcenie życia Bogu i wiernym, za skuteczną walkę o szlachetne wartości oraz ich szerzenie w czasach uprzedmiotowienia człowieka, za przeprowadzenie wiernych Kościoła rzymskokatolickiego przez stan wojenny oraz przemiany ustrojowe

   ECCE HOMO order being awarded for sacrificing his life to God and the faithul, for effective fight for noble values and their spread in the times of human objectification, for leading the faitful of the Roman Catholic church during the time of war state and political transformation.

   
 
Jan Kościuszko

właściciel sieci restauracji z tradycyjną polską kuchnią, prezes spółki Polskie Jadło.
    Order ECCE HOMO za ludzką twarz biznesu, humanizm i etykę w prowadzeniu przedsiębiorstwa, rzadką umiejętność dzielenia się owocami swej pracy z osobami najbardziej potrzebującymi.

Owner of the chain of restaurants with traditional Polish cuisine 'Polskie Jadlo", company executive.
   ECCE HOMO order for human face of business, humane ethics in conducting business, a rare ability to share the fruits of his labour with those in need.

   
 
Ks./ Rev. Lothar Schullerus

duchowny ewangelicki urodzony w luterańskiej rodzinie pastorskiej w Siedmiogrodzie w Rumunii.
    Order ECCE HOMO za szczególna wrażliwość na ludzką bezradność i biedę, za niekonwencjonalne działania wśród Sasów Siedmiogrodu oraz - poprzez wyspecjalizowane kościelne struktury - w duszpasterstwie środowisk wiejskich w wymiarze światowym.

Protestant clergyman, born in Lutheran pastoral family in Transylvania in Romania.
   ECCE HOMO order being awarded for great sensitivity to human helplessness and misery, for unconventional activities among the Saxons of Transylvania, and - through specialized structures of the Church - within the pastoral rural communities in the global dimension.

 
TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTÓRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOŚCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTNĄ DZIAŁALNOŚĆ DAJĄ ŚWIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.
 
Nadania w roku:
Copyright © ks. Roman Pawlas