ks. Arkadiusz Baraczuk

  
   Gadyszw
duchowny prawosawny, dziaacz charytatywny, dyrektor orodka miosierdzia "Eleos" w Gadyszowie
Order ECCE HOMO dla ksidza Baraczuka za: zawsze kreatywne i pene miosierdzia, niestrudzone dziaanie na rzecz bliniego.

 
Denneta Bogdanowicz

  
   Kruszyniany
animatorka ycia kulturalnego mniejszoci tatarskiej, organizatorka midzynarodowych festiwali w "Tatarskiej Jurcie"
Order ECCE HOMO dla Dennety Bogdanowicz za: konsekwentne i wielopaszczyznowe dziaania budujce sympatyczny obraz spoecznoci tatarskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, z caym jej bogactwem historyczno-patriotycznym i kulturowo-religijnym.

 
ks. Adam Boniecki

  
   Warszawa
teolog rzymskokatolicki, marianin, publicysta, byy redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego"
Order ECCE HOMO dla ksidza Bonieckiego za: mistrzowskie, cho skromne przekazywanie opinii publicznej wakich spraw jzykiem mdrym i wraliwym, w agodnoci, cierpliwoci i prostocie.

 
Stanisaw Kowalski

  
   Warszawa
dziaacz charytatywny, zaoyciel i prezes Fundacji Dzieciom "Zdy z Pomoc" oraz Fundacji "Sedeka"
Order ECCE HOMO dla Stanisawa Kowalskiego za: przykadn wraliwo na potrzeby "Tych najmniejszych spord nas" oraz wieloletnie skuteczne dziaanie, by tam gdzie trzeba zdy z pomoc.

 
ks. kardyna Franciszek Macharski

  
   Krakw
dugoletni arcybiskup metropolita krakowski, aktywny m.in. na polu naukowym, publicystycznym, duszpasterskim i opozycyjnym
Order ECCE HOMO dla Ksidza Kardynaa za: dugoletnie, pene mdroci i odpowiedzialnoci kierowanie metropoli w duchu szacunku i mioci bliniego.

 
Krzysztof Olkowicz

  
   Koszalin
prawnik, dyrektor Okrgowej Suby Wiziennej w Koszalinie, dziaacz spoeczny m.in. na rzecz readaptacji i pomocy skazanym
Order ECCE HOMO dla Krzysztofa Olkowicza za: dawanie przykadu prawdziwej wraliwoci, za odwane i prawe kierowanie si sercem i rozumem, nawet wtedy, gdy konieczne jest przezwycienie bezmylnej i bezdusznej litery prawa.

   
 
TEN ORDER JEST DLA LUDZI, KTRZY WBREW WSZELKIM PRZECIWNOCIOM, POPRZEZ KONSEKWENTN DZIAALNOƆ DAJ WIADECTWO BEZINTERESOWNEJ MIOCI BLINIEGO.
 
Nadania w roku:
Copyright © ks. Roman Pawlas